جرثقیل نصب سگمنت های عرشه

گنتری نوعی جرثقيل متحرک و قابل مونتاژ است که بر روی عرشه و سر ستون های پل، سوار شده و از آن برای بالابری، جابجایی و نصب سگمنت های پيش ساخته به روش های طره متعادل و یا دهانه کامل استفاده مي شود. گنتری ها بر حسب نیازمندی های خاص پروژه های مختلف پل سازی در انواع Overhead LG و Under-slung LG طراحی و تولید می شوند.گنتری های Under-slung برای نگهداری سگمنت های مختلف پل در کنار یکدیگر از جک های هیدرولیکی بهره می گیرند ولی در گنتری های Overhead برای معلق نگه داشتن سگمنت ها در فاصله زمانی بالابری سگمنت تا پایان عملیات پیش تنیدگی عرشه از میله های کششی (PTbar)  استفاده می شود. در حالت کلی، روش اجرای پل به کمک گنتری ها بدین صورت است که سگمنت های پیش ساخته به ترتیب و توسط تریلی های مخصوص، به محل دهانه مورد نظر منتقل شده و عملیات بالابری آنها توسط جرثقیل متحرک موجود بر روی خرپاهای گنتری انجام می پذیرد. در گنتری های Overhead پس از بالابری هر یک از سگمنت ها، آن ها را توسط میله های کششی به خرپای اصلی متصل کرده و سپس جرثقیل عملیات بالابری سگمنت بعدی را انجام می دهد. پس از اتمام عملیات بالابری سگمنت ها و غلاف گذاری و رانش استرند به داخل غلاف ها، محل استقرار این قطعات به کمک تیم نقشه برداری کاملاً تنظیم شده و کشش استرندها توسط جک های مخصوصبه منظور یکپارچه سازی عرشه و اتصال سگمنت ها به یکدیگر انجام می پذیرد. در گنتری های Under-slung ، مراحل اجرای کار همانند گنتری های Overhead می باشد با این تفاوت که سگمنت هاپس از بالابری توسط جرثقیل بر روي جك هاي عمودي متصل به خرپاها قرار داده می شوند.

شرکت پایاب زمزم تامین کننده جرثقیل های گنتری مورد استفاده در ساخت پل طبقانی صدر بوده و ضمن تامین آموزش و خدمات فنی، اجرای نیمی از کل مسیر (3200 متر در دو باند) را نیز بعهده داشته است.