جک های کشش رشته های فولادی

از جک هاي سري YZ براي تنيدگي گيره هاي نوع GZ  استفاده می شود. جک هاي مذکور در دو نوعYZ85-400 و YZ150-300 با ظرفیت هاي 390 و 769 کيلونيوتن در فشار و 260 و 412 کيلونيوتن در آزاد کردن گوه، ساخته مي شوند. وزن جک هاي مذکور به ترتيب برابر 190 و 198 کيلوگرم و کورس آنها برابر 400 و300 ميليمتر مي باشد. براي به کارگيري اين نوع از جک ها از پمپ ZB4-500 استفاده مي شود.