درز انبساط

درز انبساط، مجموعه‌ای است که برای جذب انبساط و انقباض‌ های ناشی از تغيير حرارت در مصالح مختلف به کار رفته در ساخت سازه مورد استفاده قرار می‌گيرد. از اين مجموعه برای جذب ارتعاشات، نگه داشتن قطعات در کنار هم يا فراهم کردن امکان حرکت قطعات در اثر نشست زمين يا زلزله استفاده می‌شود. عموماً آن‌ها را در فاصله بين قطعات پل نصب می‌کنند.

انواع مختلف درز انبساط عبارتند از:

  • درز انبساط دندانه ای SF
  • درز انبساط های دندانه ای ZSF
  • درز انبساط های دندانه ای SWF
  • درز انبساط های لاستيکی سری OVM
  • درز انبساط کم لايه
  • درز انبساط های سری OVM-MF