راد خودحفار

يکي از راهکارهاي مقرون به صرفه و ايمن براي پايدارسازي شيب ترانشه هاي حفاري شده در خاک هاي ريزشي توسط سيستم نيلينگ، استفاده از راد خودحفار مي باشد. با استفاده از اين سيستم، نيازي به خارج کردن راد حفاري از داخل گمانه و قرار دادن آرماتورهاي آجدار در داخل خاک نبوده و به دليل ارزان قيمت و يکبار مصرف بودن سرمته هاي رادنيل، از مجموعه راد خودحفار (شامل: سرمته، راد، کوپلينگ، صفحه باربر و مهره) توأماً به عنوان راد حفاري و المان مسلح کننده خاک، استفاده مي شود. سرمته هاي راد خودحفار در انواع دکمه اي و صليبي (بسته به نوع زمين) و رادهاي آن با قطرهاي 25 تا 76 ميليمتر و حد گسيختگي 210 تا 1900 کيلونيوتن، توليد مي شوند.