سنسور جابجایی سنج خطی تار مرتعش

سنسورهای جابجایی سنج خطی سنسورهایی عمومی هستند که در بسیاری از دیگر ابزارها استفاده شده و هرگونه حرکت و جابجایی را تبدیل به یک سیگنال الکتریکی نظیر ولتاژ می کنند.  در سنسنورهای تار مرتعش، مقدار جابجایی به کمک یک فنر به نیرو تبدیل شده و به تار منتقل می شود.   با قرائت فرکانس ارتعاش سنسور در هر لحظه، مقدار جابجایی رخ داده تعیین می شود.  بدنه سنسور از استیل ضد اسید و خوردگی تشکیل شده که دوام آن را بسیار زیاد کرده است. این سنسور یک بعدی است و جابجایی در راستای طول خود را قرائت می کند.  این ابزار در کورس های مختلف جابجایی (نظیر 30، 50 و 100 میلیمتر) قابل تامین می باشد.

  • اندازه گیری جابجایی در تمام انواع ابزار دقیق
  • اندازه گیری جابجایی در کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی
  • قابل استفاده در انواع ترک نگار و کشیدگی سنج
  • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
  • قابل ساخت در ابعاد و کورسهای مختلف
  • تهیه از از آلیاژهای خاص استیل ضد زنگ یا آلومینیوم (برای سبکی ابزار)
  • مصونیت خروجی از هرگونه نویز محیطی
  • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

  • کورس حرکت مورد نیاز
  • طول کابل همراه