سیستم جک مسطح

جک مسطح جکی است تخت و کم ضخامت که از آن در تعیین تنشهای برجای زمین و مدول تغییر شکل پذیری محیط استفاده می شود.  این ابزار یک بعدی است و از ستیل ساخته می شود و قطعه است به شکل قطاعی از دایره.  سطوح طرفین دستگاه با جوش لیزری دقیقی به هم متصل بوده و فضای میانی آن دو توسط سیالی پر شده است.  دو لوله با دو شیر متصل به آن نیز در طرفین ابزار تعبیه شده است. با اره مخصوصی شیاری در زمین ایجاد شده و این ابزار در آن قرار می گیرد.  بااعمال تنش به جک و اندازه گیری جابجایی های اعمال شده در زمین، اطلاعات تنش برجا و مدول تغییر شکل پذیری زمین محاسبه می شود.

  • اندازه گیری مقدار تنشهای برجای زمین و سازه های بتنی و آجری
  • تعیین تنشهای مماسی و شعاعی در لاینینگ بتنی
  • تعیین تنش در فونداسیون سازه ها
  • تکرار پذیر بودن استفاده از سلول
  • سهولت سیستم جک و عدم وجود پیچیدگیهای الکترونیکی در آن
  • تامین در محدوده های مختلف ظرفیت و اندازه جک

  • پارامتر مورد نیاز برای اندازه گیری (تنش یا مدول)
  • اندازه سلول
  • نوع محیط نصب جک (سنگ، بتن، بتن آرمه)