سیستم کشش و تست راک بولت

از این سیستم برای تست میزان باربری بولت های نصب شده در یک پروژه استفاده می شود.  این سیستم از قطعات مختلفی از جمله جک و پمپ هیدرولیکی، نشیمنگاه فولادی، میله، مهره و کوپلینگ کشش تشکیل شده است.  ظرفیت جک و ادوات مربوطه بر اساس ظرفیت باربری راک بولت مربوطه تامین می شود.  عموما ظرفیتهای 30، 60 و 100 تن در این سیستم از عمومیت بیشتری برخوردار است ولی ظرفیتای بالاتر تا 600 تن نیز قابل ارائه می باشد.  همچنین طول کورس حرکت جک نیز میتواند 75 یا 150 میلیمتر انتخاب شود.  در صورتیکه ترسیم رابطه نیرو-جابجایی در بولت نیز مد نظر باشد میتوان با تامین سه پایه و گیج جابجایی سنجی، این رابطه را تعیین و در طراحی سیستم بولت گذاری از آن استفاده نمود.

  • اندازه گیری ظرفیت باربری بولت های نصب شده
  • تعیین و تصویب کیفیت اجرای عملیات نیلینگ
  • تعیین رابطه نیرو – جابجایی و ظرفیت چسبندگی دوغاب به بولت (Bond Capacity)
  • سبکی اجزا و سهولت کاربرد
  • ضریب ایمنی بالا در طراحی قطعات مصرفی
  • تامین در محدوده های مختلف ظرفیت و کورس حرکت جک
  • قابل تست مکرر بر روی تعداد زیاد بولت

  • کورس حرکت مورد نیاز
  • ظرفیت جک
  • قطر بولتهای مورد نظر برای کشش و سایز رزوه های آن