مونوبار

مونوبار يا بولت تمام رزوه، به نام هاي PT بار و يا ديويداگ نيز شناخته مي شوند. آج اين المان ها به صورت رزوه بوده و بدين ترتيب مي توان مهره هاي مربوطه را از يک سر، وارد و سر ديگر آن خارج کرد. مونوبارها نيز همانند استرند، بر حسب درجات مختلف مورد نياز براي مقاومت در برابر خوردگي، در انواع معمولي و گالوانيزه و به صورت بدون روکش و يا با پوشش اپوکسي توليد و عرضه مي شوند. با توجه به تمام رزوه بودن مونوبارها، استفاده از آن ها در عمليات پيش تنيدگي و همچنين به عنوان گراند انکر بسيار مرسوم بوده و به راحتي مي توان آنها را توسط جک هاي هيدروليکي تحت کشش قرار داد.

مونوبارهابا قطر های 15 تا 50 میلیمتر و در شاخه های با طول 11.8 متر تولید می شوند.  همچنین به دلیل تمام رزوه بودن این نوع از المان ها، مي توان طول آنها را به راحتي توسط دستگاه فرز، کوتاه کرد و يا توسط کوپلينگ هاي مخصوص، افزايش داد. ظرفيت گسيختگي مونوبارها از 9.7 تن تا 236.9 تن متغير بوده و براي افزايش طول عمر و مقاومت آنها در برابر خوردگي، مي توان آنها را به صورت هاي SCP(Single Corrosion Protected) وDCP(Double Corrosion Protected)   مونتاژ و نصب نمود.