نشست سنج هیدرولیکی

از این ابزار برای اندازه گیری نشست در سازه ها استفاده می شود.  در نوع هیدرولیکی این ابزار از قانون “ظروف مرتبطه” استفاده شده است.  سیستم تشکیل شده از یک مخزن سیال که در نقطه ای ثابت (نقطه مبنا) قرار گرفته و توسط شلنگ هایی به سلولهای نشست سنجی که روی سازه قرار دارند، متصل است.  در حالت عادی، سطح سیال در مخزن و سنسورها یکسان است و سنسور جابجایی سنجی که سطح سیال در سنسور را نمایش میدهد تغییری نمیخواند.  در صورت نشست بخشی از سازه، سطح سیال به نسبت بدنه سنسور تغییر کرده و این تغییر به عنوان نشست ثبت می شود.  سنسورهای نشست سنجی را میتوان یا بصورت منفرد و ناپیوسته قرائت کرد و یا همه را برای قرائت پیوسته به دستگاه اتوماتیک جمع آوری داده متصل نمود.

  • اندازه گیری نشست در قسمتهای مختلف سازه های بزرگ
  • ثبت نشست در زیر خاکریزها و سدهای باطله معدنی
  • اندازه گیری نشست در زیر مخازن بزرگ ذخیره نفت و سایر سیالات
  • سادگی سیستم و پایداری بالا
  • قابل نصب تعداد زیاد سنسور
  • امکان بازیافت سیستم و استفاده مجدد آن در پروژه های دیگر
  • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

  • کورس حرکت مورد نیاز
  • نوع و تعداد سنسور
  • فاصله بین سنسورها و محل نصب مخزن