برخی از پروژه های ابزاردقیق ژئوتکنیک

تامین ابزار دقیق برای پایش ایستگاه متروی اصفهان

ایستگاههای مترو فضاهای خالی بسیار بزرگی هستند که به دلیل تردد بالای مردم در آنها باید از درجه اطمینان بسیار بالایی برخوردار باشد.  در این پروژه که در ایستگاه آمادگاه متروی شهر اصفهان تعریف شده است، از تعدادی چرخش سنج دو محوره دارای دماسنج داخلی استفاده شد تا چرخش احتمالی بخشهای مختلف سازه مورد پایش و کنترل قرار گیرد.  این ابزار بر روی دیواره ایستگاه نصب شده و در دو راستای متعامد مقدار چرخش و انحراف از حالت اولیه را با دقت یک هزارم درجه گزارش می کند.  همچنین دیتالاگر مناسب قرائت چرخش سنج نیز به پروژه تحویل داده شده است.

تامین ابزار دقیق برای پایش سیستم نگهداری گود شهر قم

گودهای شهری عموما به منظور ایجاد طبقات زیرسطحی در ساختمانهای بلند حفر می شوند.  در مواردی که حفاری در خاک انجام می شود، اطمینان از پایداری دیواره های گود بسیار حائز اهمیت است.  معمولا در مجاورت گودهای شهری ساختمانهای دیگری نیز وجود دارد که باید در حین اجرای پروژه هیچگونه تهدید یا خسارتی متوجه آنها نشود.  استفاده از ابزار دقیق راهی مطمئن برای پیش بینی هرگونه خطر در کوتاهترین زمان ممکن می باشد.  در این پروژه گودبرداری که از سیستم تقویتی انکرینگ و نیلینگ استفاده شده است، پایش مقدار نیرو در سیستم تقویتی توسط تعدادی بارسنج 80 تنی انجام پذیرفت.  همچنین تامین دستگاه دیتالاگر تک منظوره نیز در این پروژه بعهده شرکت پایاب زمزم بوده است.

تامین ابزار دقیق تونل های قطعه 1 محور خرم آباد – معمولان – پل دختر

سیستم نگهداری در اکثر تونلهای بین شهری شامل لاینینگ بتنی است.  برای اطلاع از مقدار تنش در لاینینگ معمولا از سلول فشار استفاده می شود.  همچنین برای اندازه گیری جابجایی دیواره های تونل نیز از مترهمگرایی سنجی استفاده می شود.  در این پروژه شرکت پایاب زمزم تعدادی سلول فشار الکتریکی به همراه متر همگرایی سنجی دیجیتال و دستگاه دیتالاگر مربوطه را تامین نموده است. با استفاده از این ابزارها میتوان بصورت منظم از مقدار فشارهای اعمالی از زمین به لاینینگ و ماندن این تنشها در حد مجاز اطمینان حاصل نمود.

تامین ابزار دقیق جهت پایش فونداسیون پل سه بلوطک

یکی از نقاط مهم در پلسازی، فونداسیون زیر ستون پلها است.  از آنجائیکه وزن سازه پل و وسایل تردد روی آن از طریق عرشه به ستونها و از آنجا به فونداسیون وارد می شود، فونداسیونها یکی از نقاط حساسدر پروژه های پل سازی می باشند.  هدف از انجام این رفتارنگاری، بررسی پایداری فونداسیون یکی از ستونهای پل بزرگ سه بلوطک می باشد که در مجاورت دریاچه و مخزن آب قرار دارد. هرگونه ریسک حرکت فونداسیون باعث حرکت و چرخش در پایلون پل شده فلذا مقدار چرخش احتمالی پایلون نیز توسط نصب تعدادی چرخش سنج تحت نظر قرار می گیرد.

 چنانکه ذکر شد، برای اندازه گیری حرکت فونداسیون و پایش مقدار فشار و تراز آب در سنگهای اطراف و چرخش پایلون از ابزارهای انحرف سنج دو محوره، پیزومتر الکتریکی، اکستنسومتر 40 متری با 5 انکر و دستگاه دیتالاگر مناسب استفاده می شود.  این ابزارها تو.سط شرکت توسط شرکت پایاب زمزم تامین می شود.

رفتارنگاری تونل شماره 11 آزاد راه تهران – شمال

تونل شماره 11 که در مسیر آزاد راه تهران شمال قراردارد تونلی با روباره کم و در کناره دره می باشد.  درزه دار بودن توده سنگ و کم بودن روباره که منجر به هوازدگی توده سنگ شده است باعث حرکات و منجر به بروز برخی ترکها در پوشش بتنی آن شده است. همچنین برای تقویت توده سنگ و جلوگیری از حرکت ناپیوستگیها نیز از تعدادی گراند انکر استفاده شده است.  در این پروژه برای پایش این حرکات از تعدادی ترک سنج 3 محوره و اکستنسومتر 40 و 25 متری و نیز تعدادی بارسنج 150 تنی استفاده شده است.  اکستنسومترها از داخل و بیرون تونل نصب شده و بارسنجها بر روی گراند انکرها در بیرون تونل قرار گرفته اند.  ترک سنجها نیز بر روی ترکهای ایجاد شده در لاینینگ تونل نصب شده اند.

رفتارنگاری پل ششم آزاد راه تهران – شمال

پل ششم مسیر آزاد راه تهران شمال شاید بزرگترین پل این مسیر باشد.  سیستم پل بصورت کامپوزیت فولاد و بتن بوده و عرشه آن که باکس توخالی است توسط استرندهای فولادی خارجی تقویت شده است.  پایش پل توسط شرکت پایاب زمزم و بصورت تامین و نصب کرنش سنج کابل، چرخش سنج عرشه و سیستم دیتا اکوزیشن انجام شده است.

هدف از انجام پایش، تعیین مقدار تغییر نیرو در کابلهای خارجی عرشه و نیز مقدار چرخش عرشه و حرکت در ترکهای سازه می باشد.  اندازه گیری کلیه سنسورها (شامل ابزارهای جدید و ابزارهای قدیمی) از طریف سیستم اتوماتیک جمع آوری داده انجام می شود.  کلیه سنسورهای پل بصورت اتوماتیک و طی 24 ساعت شبانه روز هر 2 ساعت یکبار قرائت و داده های مربوطه جهت استفاده و تحلیلهای بعدی ذخیره می شود.  این داده ها سپس توسط فیبر نوری به اطاق کنترل کارفرما هدایت می شوند.

رفتارنگاری دیواره های شیت پایلی آزاد راه تهران – شمال

در بخشهای بسیار زیادی از مسیر آزاد راه تهران شمال، کناره جاده با نصب دیواره های بتنی بلندی (موسوم به دیواره شیت پایل) حفاظت شده است.  این دیواره ها از تعدادی ستون بتنی و صفحات (شیت) بتنی منقطع تشکیل شده که مجموعا پوشش مناسبی برای حفاظت کنار راه را تامین می کنند.  برای پایش عملکرد این دیواره ها تعدادی چرخش سنج در بخشهایی از مسیر نصب و قرائتهای آن توسط لاگر های مناسب در حال انجام است.  چرخش سنجها دارای دو سنسور برای ثبت چرخش در دو راستا و با دقت یک هزارم درجه بوده و ابزار نیز مجهز به دماسنج داخلی برای ثبت و اصلاح اثر دما می باشد.

رفتارنگاری دیواره خاک مسلح آزاد راه تهران – شمال

در کیلومتر 14700 از مسیر آزاد راه تهران شمال، دیواره بسیار مرتفعی در مقابل روستای سنگان احداث شده است. دیواره از نوع سنگ چین بدون مصالح بوده و بصورت پلکانی احداث شده است.  از آنجائیکه زیر دست این دیواره مناطق مسکونی و باغات زیادی وجود دارد، پایش پایداری و حرکات احتمالی این دیواره توسط تعدادی چرخش سنج تحت نظر قرار گرقته است. چرخش سنجها دارای دو سنسور برای ثبت چرخش در دو راستا و با دقت یک هزارم درجه بوده و ابزار نیز مجهز به دماسنج داخلی برای ثبت و اصلاح اثر دما می باشد.  به دلیل صعوبت دسترسی به محل نصب ابزارها عملیات نصب بسیار حساس و دشوار بوده و برای انجام کار سکوی متحرک خاصی توسط شرکت پایاب طراحی و ساخته شد. هم اکنون کلیه دستگاهها در حال قرائت بوده و ضریب اطمینان بالایی برای دیواره ثبت شده است.

رفتارنگاری معدن مس سونگون

رفتارنگاری یکی از شیبهای بلند مشرف به کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون (یکی از بزرگترین معادن مس فعال کشور) توسط شرکت پایاب زمزم انجام شده است.  این شیب که دارای 80 متر بلندی می باشد در پله های متعددی ساخته شده است.  مصالح محل از سنگهای خرد و بسیار هوازده و گسلیده تشکیل شده است.  سیستم تقویت شیب استفاده از مونوبارهای به قطر 40 میلیمتر بصورت نیل طراحی شده است.  نصب تعداد 20 عد بارسنج بر روی مونوبارهای منتخب بخشی از پایش این دیواره می باشد.  همچنین نصب تعدادی انحراف سنج نیز در مناطق مختلف شیب و اطراف آن به موازات پایش شیب می پردازند.  کلیه ابزارها توسط کابل کشی به ترمینال باکسهایی در پله میانی متصل هستند و عملیات قرائت بطور متمرکز ولی بصورت دستی و با لاگر پرتابل انجام می شود.  مقرر است در گام بعدی، سیستم قرائت تبدیل به اتوماتیک و غیر دستی بشود تا دقت قرائتها بالا رفته و خطاهای انسانی حذف شود.  همچنین به دلیل سردی هوا و برف گیر بودن این منطقه، در برخی فصول سال دسترسی به محل برای قرائت دستی ساده نیست فلذا داشتن سیستم اتوماتیک جمع آوری داده میتواند کمک بزرگی به پروژه نماید.

رفتارنگاری گود منطقه میرداماد تهران

شرکت پایاب زمزم رفتارنگاری گودی در منطقه میرداماد را با تامین ابزارهای چرخش سنج انجام داد.

اطمینان از پایداری دیواره جنبی خیابان های اطراف از اهداف این رفتارنگاری است.  در این پروژه تعدادی چرخش سنج دو محوره بر روی ساختمان مجاور گود نصب و کابل آن جهت سهولت دسترسی به محل مناسب برای قرائت منتقل شد.  ابزار مذکو دارای سنسور تعیین دما بصورت داخلی نیز بوده و اصلاحات حرارتی همزمان بر روی داده ها اعمال می شود.  همچنین جهت محافظت بیشتر، ابزارها در جعبه محافظ مناسب تعبیه شده اند.  داده های برداشت شده تا کنون حکایت از پایداری مناسب سازه دارد و هیچگونه حرکات مخربی تا کنون گزارش نشده است.

رفتارنگاری مخازن ذخیره نفت خام بندر جاسک 

مخازن ذخیره نفت برای کشورهای تولید کننده نفت خام یکی از تاسیسات حیاتی برای حفظ قدرت حضور در بازار و تامین پیوسته نفت به مشتریان است.  ایران نیز با احداث تعداد زیادی مخزن ذخیره در این راستا پیشتاز بوده و با اجرای پروژه های ذخیره نفت خام در حاشیه جنوبی کشور در این مسیر گامهای مهمی برداشته است.  یکی از این پروژه ها احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام به ظرفیت ده میلیون بشکه در جاسک )مکران( می باشد.

در این پروژه ساخت تعدادی مخزن ذخیره نفت خام به قطر 80 متر در حال اجراست.  با توجه به سست بودن زمین در سایت احداث مخازن، موضوع تقویت ظرفیت باربری زمین در زیر مخازن مذکور در برنامه شرکت پیمانکار عملیات (کیسون) قرار گرفته است.  در این پروژه با استفاده از ستون های بتنی به روش (Rigid Inclusion) ظرفیت باربری زمین افزایش می یابد. روش نوینی که در احداث این ستونها به کار رفته شامل اجرای ستون های غیر مسلح بوده که پس از حفاری بوسیله ملات متشکل از ماسه محل، سیمان، میکروسیلیس و آب بصورت درجا ریخته می شوند.  شرکت پایاب زمزم رفتارنگاری ستونهای زیر مخازن را با نصب تعدادی کرنش سنج مدفون در بتن و نیرو سنج زیر مخزن به انجام رسانید.

تونل رسالت

تونل رسالت، بخشی از بزرگراه غربی-شرقی رسالت است که در قسمت شمالی تهران، واقع شده است. تونل مذکور، يک تونل دوقلو با عرض حدوداً 15 متر است که در يک توده ی کنگلومرای تحکيم نشده (سازند هزار دره) واقع شده است. عمق کم تونل و تأثير آب های سطحی، منجر به تشکيل يک توده سنگ بسيار نرم و کم مقاومت شده است که رفتار اين توده، بيشتر به خاک شباهت دارد تا توده سنگ.

به دليل اهميت مانيتورينگ جابجايی زمين در حين پيشروی تونل، به ويژه زمانی که از يک ناحيه ی بسيار متراکم و محصور عمرانی عبور می کند، با همکاری پیمانکار، یک برنامه ی مانیتورینگ برای تعیین تاریخچه ی تغییر شکل تونل عبوری از زیر سازه های سطحی، تنظیم شد.

تونل های پردیس

بزرگراه پرديس، در شرق تهران واقع شده است و شامل تعدادی تونل و پل می باشد. در يک قسمت از آن، يک تونل دوقلو طول با طول 1500 متر ساخته شد. توده سنگ منطقه، آبرفت هزار دره (کنگلومرای جوان تحکيم نشده) است که می تواند منجر به بروز مشکلات ناپايداری شود. برای مانيتورينگ اين پروژه، از کشيدگی سنج، بارسنج، سلول فشار و متر همگرايی سنج، استفاده شد.

برای ارائه ی خدمات نصب ابزار به صورت 24 ساعته و به منظور جلوگيری از وقوع هرگونه تأخير در فعاليت های روزانه به دليل نصب ابزارهای مورد نياز، يک تيم از مهندسين پاياب زمزم در محل، مستقر شدند.

حفاری و مانيتورينگ تونل ها انجام شد و هيچ گونه ناپايداری مهم و قابل توجهی مشاهده نشد. در تصاوير زير، دو نمونه از قرائت های انجام شده، نشان داده شده است.

سد سنگریزه ای خواف

سد خواف بر روی يکی از رودخانه های فصلی کوچک استان خراسان واقع شده است. طبيعت خشک منطقه و نياز به آب، به طراحی و ساخت اين سد منجر شد. در فرآيند ساخت سد، برای تهيه ی تعدادی ابزار تکميلی همچون نشست سنج، سطح آب سنج و سلول فشار، اعلام نياز شد. ابزارهای مذکور، علیرغم وجود محدوديت زمانی، به سرعت و در موعد مقرر توسط کارخانه ی پاياب زمزم ساخته و توسط پرسنل شرکت در بدنه ی سد، نصب شدند.

پس از مدتی، تعدادی ابزار اضافی با همان مشخصات قبلی، سفارش داده شدند که نسبت به تأمين و نصب آن ها، اقدام شد. نمونه هايی از ابزارهای مورد استفاده در اين پروژه را در تصاوير زير، نشان داده شده  است.

سد گتوند علیا

سد گتوند بر روی رودخانه ی کارون و در پايين دست سد مسجد سليمان واقع شده است، بدين ترتيب که پس از تکميل اين سد، انتهای درياچه با پاشنه ی سد مسجد سليمان منطبق خواهد بود. اين سد يک سازه ی بسيار عظيم با مخزن دارای ظرفيت 4.5 ميليون متر مکعب است که دومين سد بزرگ ايران به شمار می آيد. اين سد، يک سد سنگريزه ای بوده و دارای يک سرريز بسيار عظيم است. اجرای تونل های انحراف آب اين سد، در سال 1997 توسط شرکت نیم رخ شروع شد. اين تونل ها شامل سه تونل موازی واقع شده در ترازهای مختلف هستند.

تمامی ابزارهای مورد استفاده در اين سه تونل، توسط شرکت پاياب زمزم تأمين و نصب آن ها نيز توسط اين شرکت و با همکاری و آموزش مهندسين مقيم در محل اجرای پروژه، انجام شد. از نتايج اين ابزارها برای بررسی ايمنی  تونل ها در زمان ساخت، استفاده شد و ابزارهايی که قبل از اجرای لاينينگ تونل، قابل خارج کردن بودند، از محل، بيرون آورده شدند و برای استفاده در پروژه های آتی، به کارفرما تحويل داده شدند.

معدن روباز مس سرچشمه

معدن روباز سرچشمه، بزرگترين معدن مس در ايران و يکی از بزرگترين معادن مس جهان است. عمليات ليچينگ توده ای در معدن روباز سرچشمه، يکی از فعاليت های جانبی است که بر روی ماده ی معدنی استخراج شده از معدن انجام می شود. اين عمليات شامل دمپ توده ای مواد و ريختن اسيد با فواصل مشخص بر روی آن ها به منظور حل کردن مس در داخل سنگ است. در ادامه، با بهره گيری از روش های شيميايی، مس از داخل سيال، استخراج می شود. در طی اين فرآيند، برای حصول اطمينان از توزيع يکنواخت اسيد در سنگ، نياز به دانستن سطح اسيد در داخل توده است.

از مشخصات بارز اين پروژه می توان به نياز به ابزار کاملاً مقاوم در برابر اسيد و همچنين قابل تنظيم برای عملکرد مناسب در رويارويی با اسيدهای با چگالی مختلف، اشاره نمود. برای اين منظور، 2 عدد سطح سنج کاملاً مقاوم در برابر اسيد، ساخته و برای استفاده، به معدن فرستاده شدند.

نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان (فاز توسعه)

مسجد سليمان يکی ديگر از نيروگاه های برق آبی بسيار مهم ايران است. اين نيروگاه بر روی رودخانه ی کارون واقع شده است و بدنه ی سد، يک سد سنگريزه ای است که ساخت آن در سال 2000 به پايان رسيد. اين سد برای تأمين آب کافی برای به کار انداختن نيروگاه زيرزمينی 2000 مگاواتی، طراحی شده است. نيروگاه مذکور در 2 مرحله ساخته شده است. فاز اول در سال 2002 تکميل شد و فاز دوم آن در حال اجراست. مراحل حفاری فاز دوم (که تحت عنوان فاز توسعه، شناخته می شود) در سال 1998 توسط مؤسسه ی حراء شروع شد و در سال 2003 به پايان رسيد. تمام ابزاربندی انجام شده در فاز دوم اين پروژه، شامل مغار نيروگاه، مغار ترانسفورمر، همه ی تونل ها و راهروهای دسترسی، توسط شرکت پاياب زمزم، انجام شده است. ابزاربندی پروژه، در اوايل سال 1998 شروع شد. يک تيم از مهندسان و تکنسين ها در سايت حاضر شدند و تمامی کارها با دقت بسيار بالا توسط تيم پاياب زمزم، انجام شد.

ابزارهای مورد استفاده شامل کشيدگی سنج، بارسنج، سلول فشار و متر همگرايی سنج بود. همه ی ابزارهای مذکور، از نوع الکتريکی بودند که امکان قرائت طولانی مدت را در تمام مدت طول عمر پروژه، فراهم می کردند. به دليل ساختار پيچيده ی فضای حفر شده و نياز به داشتن سيستم های نگهداری متعدد، از طيف وسيعی از بارسنج ها استفاده شد.

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه (مرحله اول)

پروژه ی نيروگاه تلمبه ذخيره ای سياه بيشه در شمال ايران و در کوه های البرز واقع شده است. مطالعات ساخت اين نيروگاه، به حدود 2 دهه پيش بر می گردد. شروع مجدد پروژه با سرعت بالايی در سال 2003 شروع شد. برای کنترل کيفيت اجرا و کافی بودن سيستم نگهداری، ابزارهای متعددی برای مغارهای ترانسفورمر و نيروگاه و تونل های دسترسی طراحی و ساخته شدند. از پرکاربردترين ابزارها در اين پروژه، می توان به کشيدگی سنج و بارسنج، اشاره نمود. تصاوير زير، نمونه هايی از قرائت های انجام شده توسط این ابزارها را نشان می دهند. اين نتايج، به مهندسين طراح، برای تحليل عملکرد مغارها در طول اجرای پروژه مورد استفاده قرار گرفتند. حساسيت و دقت ابزارهای نصب شده، به همراه پاسخ گويی سريع تيم نصب ابزار، منتج به تشخيص بسيار زودهنگام تغييرات در توده سنگ و اتخاذ تدابير مناسب در برابر آن ها شد.

نیروگاه زیرزمینی لوارک

نيروگاه زيرزمينی لوارک در شرق تهران و در سازند هزار دره واقع شده است. اين سازند از کنگلومراهای جوان تشکيل شده است. بنابراين توده سنگ آن، رفتاری بين خاک و سنگ دارد. تونل های دسترسی و مغار اصلی نيروگاه در سال 2003 تکميل شدند و سيستم مانيتورينگ آن شامل کشيدگی سنج الکتريکی، سلول فشار، کرنش سنج شاتکريت و بارسنج بود. برای سهولت کنترل ابزارها در طول عمر نيروگاه، نياز به ثبت خروجی های کل سيستم مانيتورينگ بود.

با استفاده از سيستم مانيتورينگ، در موارد متعددی احتمال وقوع خطر هشدار داده شد که نتيجه  ی آن، تقويت نواحی ضعيف و پيشگيری از گسيختگی های غيرمنتظره بود. همکاری خوب بين تيم مقيم شرکت پاياب زمزم برای نصب و قرائت ابزارها با پيمانکار و مشاور، منجر به اجرای موفقيت آميز اين برنامه  ی مانيتورينگ شد.

نیروگاه هیدرولیکی کارون 3

پروژه کارون 3 بر روی رودخانه کارون واقع شده و يکی از بزرگترين سدهای توليد برق در ايران است. اين پروژه، شامل يک مغار نيروگاه، يک گالری شيرفلکه ی ورودی آب و يک مغار ترانسفورمر است. گالری شير فلکه ی ورودی آب و مغار نيروگاه در مجاورت يکديگر واقع شده اند. فاصله ی بين آن ها در حدود 20 متر است. اگرچه در بسياری از جاها به دليل عقب زدگی ناشی از انفجار، فاصله ی واقعی (يا ضخامت پايه ی واقع شده بين دو مغار)، کمتر از 20 متر است.

هدف از ابزاربندی، مطالعه ی دقيق تر پايداری اين پايه های باريک و بلند (40*20 متر) بود. از آنجا که لايه های توده سنگ دارای زاويه ی زیاد بودند، انتظار می رفت که تنش های غالب در اين سايت، تنش های قائم باشند. پايداری پايه ها مذکور، پس از تکميل پله ها مورد بررسی قرار گرفت.

لیست پروژه های ابزار دقیق شرکت پایاب زمزم