پیزومتر لوله ایستاده

به دلیل اهمیت اندازه گیری فشار آب منفذی در اکثر پروژه های ژئومکانیکی، انواع مختلفی از پیزومتر ساخته شده است. پیزومتر لوله ایستاده (کاساگرانده) یکی از این ابزارها است.  این ابزار که در داخل چال نصب می شود تشکیل شده از یک لوله که در انتهای آن یک فیلتر متخلخل قرار دارد.  پس از اتصال فیلتر به لوله، مجموعه در داخل چال رانده شده و فیلتر در تراز مورد نظر متوقف می شود.  معمولا دور منطقه فیلتر، شن شسته شده ریخته شده تا از ورود ذرات خاک به داخل فیلتر جلوگیری بعمل آید.  الباقی طول چال سپس با بنتونیت و دوغاب سیمان پر می شود.  پس از ورود آب به داخل فیلتر و لوله، تراز آب با کمک یک ستگاه عمق یاب پرتابل سنجیده می شود.  از انواع فیلترهای سرامیکی، ماسه ای یا پلیمری میتوان استفاده نمود.

  • اندازه گیری میزان فشار آب منفذی در زمین و ثبت تغییرات آن
  • اندازه گیری فشار آب در پروژه های زهکشی و خشکه اندازی
  • اندازه گیری فشار فعال آب در تعیین پایداری شیبهای طبیعی
  • دارای لوله های رزوه دار نر و ماده در طولهای 5/1 و 3 متری
  • وجود انواع فیلترهای سرامیکی، ماسه ای یا پلیمری
  • دارای دستگاه قرائت پرتابل سطح آب با نوار مسطح مدرج میلیمتری
  • امکان تامین کابل مدرج به طول های 50، 100، 150 و 200 متری

  • طول قطعات لوله و طول کل لوله
  • نوع فیلتر مورد نیاز
  • طول کابل مورد نیاز برای تراز یاب سطح آب