گیره زنده

با استفاده از گيره هاي زنده مي توان استرندها را مستقيماً تحت تنش قرار داد. گيره هاي زنده مدور براي کشش تاندون هاي متشکل از 1 تا 37 رشته استرند با قطر 13 و 15 ميليمتر و گيره هاي زنده تخت براي کشش تاندون هاي متشکل از 2 تا 5 رشته استرند با قطر 13 و 15 ميليمتر، مورد استفاده قرار مي گيرند. در تصاوير زير بخش هاي مختلف گيره هاي زنده مدور و تخت، نشان داده شده است. گیره زنده می تواند در دو طرف تاندون نصب شود.