رفتارنگاری جهت تحلیل پایداری شیب در یکی از معادن بزرگ مس کشور توسط شرکت پایاب زمزم آغاز شد. نصب بارسنج و انحراف سنج جهت رفتارنگاری شیب های بلند این معدن از جمله فعالیت ها در این پروژه می باشد